جایگاه ایرانیان در ضریب هوشی مردم دنیا

جایگاه ایرانیان در ضریب هوشی مردم دنیا

اینكه ایرانیان باهوش ترین مردم جهان هستند در سال های گذشته تقریبا تبدیل به ضرب المثلی معروف میان ایرانیان شده است ، اما این در حالی است كه اگر نتایج تحقیقات انجام شده در این باره توسط دانشمندان انجام شده ، مطالعه شود ابطال این گزاره ثابت می شود . در واقع طبق تخقیقات علمی […]