لویی نوزدهم،پادشاهی که بیست دقیقه حکومت کرد!

لویی نوزدهم،پادشاهی که بیست دقیقه حکومت کرد!

در ۱۰ ژوئیه ۱۸۳۰، شارل دهم پادشاه فرانسه که درگیری زیادی با مجلس و مطبوعات زمان خود داشت سرانجام فرمانی را درباره منحل کردن مجلس و محدودیت آزادی مطبوعات را اعلام نمود.هنگامی که شاه در ۲۵ ژوئیه همان سال فرمان خویش را اعلان کرد مطبوعات آزاد به نکوهش او پرداختند. مردمان پاریس با شور میهنی […]