پایان نبرد گلادیاتورها با هم مرگ حتمی یکی از آنها نبود

پایان نبرد گلادیاتورها با هم مرگ حتمی یکی از آنها نبود

هالیوود نبرد گلادیاتورها را به صورت دوئل های وحشیانه و بی نظم و ترتیبی به تصویر می کشد که وقتی پایان می پذیرد که یکی از جنگجویان جنگجوی دیگر را می کشد. اما در واقعیت، گلادیاتورها همیشه تا مرگ نمی جنگیدند. این ورزشکاران حرفه ای روم باستان، آموزش های حرفه ای سطح بالایی می دیدند […]