سرباز عراقی زغال‌شده، سمبل جنگ اول خلیج فارس

سرباز عراقی زغال‌شده، سمبل جنگ اول خلیج فارس

با اینکه این تصویر را در امریکا هیچ کس حاضر نشد، منتشرش کند؛ ولی سمبل جنگ اول خلیج فارس شد.در این صحنه یک سرباز عراقی دیده می‌شود که تلاش می‌کند خود را از وسیله نقلیه‌ای که روی آن سوار بود، بالا بکشد. شعله‌ها وسیله او را در بر گرفته بودند و بدنش را تا عمق استخوانش […]