بزرگ ترین قتل عام تاریخ

بزرگ ترین قتل عام تاریخ

بزرگ ترین کشتار تاریخ جهان مربوط به چه دوره و چه کشوری بوده است؟ احتمالاً بسیاری از آدولف هیتلر نام می برند. عده ای هم ممکن است به ژوزف استالین، دیکتاتور شوروی اشاره کنند که در کشتار مردم بی گناه از هیتلر هم پیشی گرفت و بسیاری از قربانیان دوره او در نتیجه گرسنگی دادن […]