معاشقه‌ی شاه عباس صفوی و کتایون ملکه‌ی گرجستان

معاشقه‌ی شاه عباس صفوی و کتایون ملکه‌ی گرجستان

این شاهزاده خانم پس از اینکه در نتیجه‌ی تطاول روزگار شوی خویش را از دست داده بود، علی الظاهر بزی راهبین و روحانیون درآمده بود.کتایون با وجود سالخوردگی، هنوز هم زیبا و رعنا می‌نمود، به طوری که شاه عباس مفتوق و عاشق وی گشت، و یا چنان وانمود کرد که شیفته‌ی او می‌باشد؛ لذا شاهنشاه […]