كوكْلوكْسْ كِلان اولين گروه تروريستي و نژادپرست امريكا

كوكْلوكْسْ كِلان اولين گروه تروريستي و نژادپرست امريكا

با پايان جنگ‏هاي داخلي امريكا موسوم به جنگ‏هاي انفصال كه به آزادي سياهان و لغو برده‏ داري انجاميد، موج نفرت از سياهان در ايالات جنوبي بالا گرفت و باعث رشد تدريجي نهضت ضد سياهان گرديد. اين نهضت به صورت ضرب و جرحِ گاه و بيگاه سياهان، ترور آنان و تخريب خانه و كاشانه‏ شان و […]