شکار شیر با وسایل شکار ابتدایی توسط یک جنگجوی “ماسایی”

شکار شیر با وسایل شکار ابتدایی توسط یک جنگجوی “ماسایی”

يک رسم قديمی كه امروزه منسوخ شده است ايجاب می كرد تا جوانان ماسايی برای اين كه بالغ شناخته شوند بايد يک شير را با نيزه شكار می كردند.قوم ماسايی يكی از مشهورترين اقوام آفريقايی هستند كه در مرزميان كنيا و تانزانيا و در دشت های دامنه كوه كليمانجارو زندگی می كنند. اين قوم كه […]